Các phần mềm vang số thường được sử dụng:

  1. KING KX-100
  2. KING KX-200
  3. KING XS Max